REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KURSU OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW LUNA

                                                                                            Postanowienia ogólne
                                                                                                         §1

1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców „LUNA” 32-
541 Czyżówka, ul. Lipowa 16.
Uczestnik kursu – oznacza to osobę, która podjęła Szkolenie, zapoznała się z treścią Regulaminu i
akceptuje jego postanowienia.

                                                                                   Obowiązki Organizatora

                                                                                                     §2

1. Organizator zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 13 lipca 2012r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14
września 2013 r.).
2. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia praktyczne (jazdy) oraz zajęcia
teoretyczne, a także materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia.
3. Po zakończeniu Szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz
uregulowaniu wszystkich płatności, Organizator wystawia dla Uczestnika „Zaświadczenie o
ukończeniu Szkolenia”

                                                                                 Obowiązki Uczestnika
                                                                                                 §3

1. Uczestnik przed rozpoczęciem Szkolenia informuje ośrodek szkolenia kierowców o numerze
identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym.
2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu
ukończenia Szkolenia,

                                                                                         Opłaty
                                                                                              §4

1. Opłaty za poszczególne Szkolenia określone są w cenniku poszczególnych Szkoleń.
2. Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie uprawnia Organizatora do
przerwania Szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty.
3. Jeżeli Uczestnik nie spełni żądania określonego w wezwaniu do zapłaty, o którym mowa w ust. 3
Organizator występuje na drogę sądową, lub ściąga wymaganą należność poprzez firmę
windykacyjną.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania zaświadczenia, w którym mowa w §2 ust 3. do
chwili uiszczenia opłaty za Szkolenie.
5. Jeżeli Uczestnik nie stawi się na umówione zajęcia praktyczne i nie zostaną one przez niego
odwołane u instruktora lub w biurze Organizatora, na co najmniej 24h przed ich rozpoczęciem
– uczestnik będzie zobowiązany do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 60,00 zł za każdą
godzinę tych zajęć.

                                                                  Dyscyplina Szkolenia
                                                                                    §5

1. O dopuszczeniu Uczestnika do Wewnętrznego Egzaminu Praktycznego decyduje instruktor
szkolący (instruktor, z którym kursant odbył co najmniej 50% wszystkich jazd).
2. Wewnętrzny Egzamin Praktyczny przeprowadza instruktor prowadzący lub instruktor wyznaczony
przez kierownika Ośrodka.
3. Po pozytywnym zaliczeniu Wewnętrznego Egzaminu Praktycznego Uczestnik uznany jest za osobę
przygotowaną do Egzaminu Państwowego.
4. Każda godzina odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych zostaje wpisana do karty
przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora i Uczestnika.

                                                                  Przerwanie Szkolenia
                                                                                 §6

1. Uczestnik może przerwać Szkolenie w dowolnym momencie.
2. Wniesiona opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do zakresu, w jakim Uczestnik odbył
Szkolenie .
3. Zwrot wniesionej opłaty może być dokonany wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty.

                                                                 Przepisy porządkowe
                                                                                §7

1. Korzystanie z pomocy naukowych Organizatora takich jak: stanowiska komputerowe, sala
wykładowa i pojazdy nauki jazdy dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem pracowników
Organizatora, wykładowcy lub instruktora.
2. Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka lub w pojazdach szkoleniowych zabronione jest pod
rygorem natychmiastowego usunięcia ze Szkolenia.
3. Po stwierdzeniu, że Uczestnik jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub innego
podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu ze Szkolenia.
4. Bez zgody instruktora zabrania się Uczestnikom wsiadania do pojazdów szkoleniowych,
uruchamiania lub jazdy.
5. Nie zastosowanie się do tej części Regulaminu spowoduje pokrycie przez sprawcę strat
materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za poniesione
szkody.
6. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez Organizatora
zarządzeń, a ewentualne skargi i zażalenia zależy zgłaszać osobiście do Biura OSK LUNA w
godzinach otwarcia.

                                                                 Reklamacja
                                                                         §8

1. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania usługi.
2.Reklamację należy złożyć do kierownika ośrodka w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją
uzasadniające.
4.Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została
wykonana lub miała być wykonana.
5.Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia.
6.W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:
a. częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi edukacyjnej,
b. możliwość ponownego uczestnictwa w kursie o tym samym zakresie,
7. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.

                                                            Postanowienia końcowe

                                                                            §9

1. Regulamin został zatwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Organizatora i został
umieszczony do powszechnego wglądu w siedzibie Organizatora
2. Uczestnik składając swój podpis na umowie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje
jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki Szkolenia oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych
osobowych i wizerunku na potrzeby Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W zakresie nieregulowanym przez Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.